Pielęgniarstwo – Studia licencjackie

PIELĘGNIARSTWO

Studia licencjackie, prowadzone w systemie stacjonarnym.

Cykl nauczania: 3 lata

Początek nauki: październik 2017 r.

Program studiów 

Praktyczny profil kształcenia:

  • większość przedmiotów prowadzona w formie zajęć praktycznych i ćwiczeń,
  • współpraca z placówkami opieki medycznej w regionie,
  • nauka pod okiem czynnych zawodowo specjalistów – praktyków.

PIELĘGNIARSTWO, to jeden z najtrudniejszych, ale i najpiękniejszych zawodów. To służba wymagająca odwagi, pogody ducha i zrozumienia drugiego człowieka.

Studia pielęgniarskie pozwalają nauczyć się istoty zawodu – niesienia pomocy, pielęgnacji, asystowania w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów oraz prowadzenia edukacji w zakresie profilaktyki.

Studenci kierunku pielęgniarstwo będą odbywać ćwiczenia w specjalistycznych pracowniach na terenie uczelni oraz uczyć się zawodu podczas praktyk w szpitalach
i placówkach opieki w regionie. Na każdym etapie nauki wspierani będą przez specjalistyczną kadrę i profesjonalny personel.

Absolwent kierunku PIELĘGNIARSTWO zdobywa wyższe wykształcenie i tytuł licencjata pielęgniarstwa, posiada kwalifikacje dostosowane do potrzeb rynku pracy w kraju, a także za granicą. Przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, do pracy z pacjentem, rodziną, jak również do świadczenia usług pielęgniarskich w domu chorego, szpitalu, hospicjum.

Absolwent z tytułem licencjata pielęgniarstwa jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Perspektywy zatrudnienia: 

  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym:
    • szpitale, zakłady podstawowej opieki zdrowotnej, zakłady pielęgnacyjno- opiekuńcze, opiekuńczo-lecznicze, ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej, domy opieki społecznej, sanatoria, szkoły i jednostki ratownictwa medycznego.
  • własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług pielęgniarskich,
  • prowadzenie poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej.