Zapytanie ofertowe
Dotyczy wynajmu lokalu użytkowego w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z przeznaczeniem na gastronomię.

I. ZAMAWIAJĄCY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5,
67-200 Głogów
II. OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU

  1. Przedmiotem oferty jest najem pomieszczeń znajdujących się w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie przy ul. Piotra Skargi 5. Pomieszczenia przeznaczone są pod świadczenie usług gastronomicznych. Lokal posiada projekt budowlany i technologiczny wraz ze wszystkimi pozwoleniami na prowadzenie gastronomi. Przystosowanie pomieszczeń pod względem projektu budowalnego i technologicznego należy do oferenta. Pomieszczenia składają się z:

Sala konsumpcyjna – 72,28 m²
Bufet – 11,83 m²
Zmywalnia – 4,07 m²
Przygotowalnia – 5,91 m²
WC – 3,26 m²
Kuchnia – 19,96 m ²
Komunikacja – 11,63 m²
WC K – 7,95 m²
WC NPS – 4,47 m²
WC M –10,12 m²
SUMA – 151,48 m²

  1. Zamawiający zapewni zainteresowanym podmiotom możliwość obejrzenia wymienionych wyżej pomieszczeń po wcześniejszym umówieniu terminu.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

                – zostać opatrzona pieczątką firmową,

                – posiadać datę sporządzenia,

                – zawierać adres lub siedzibą oferenta, numer telefonu, numer NIP,

                – zostać czytelnie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta,

                – w ofercie proszę podać wysokość miesięcznego czynszu netto dla wszystkich pomieszczeń.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

  1. Oferta winna znajdować się w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie z napisem: „Wynajem lokalu użytkowego w PWSZ w Głogowie z przeznaczeniem na gastronomię” i przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera,lubna adres email: dgt@pwsz.glogow.pl lub też dostarczona osobiście na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, pok. 117 (sekretariat Kanclerza) do dnia 31.03.2017 r. do godz. 12:00.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

    V. OCENA OFARTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1 – Cena 100 %

 VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pwsz.glogow.pl

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych Informacjiformalnych udziela Pani Renata Pawlaczek, telefon: 76 832 04 44, adres email: dgt@pwsz.glogow.pl w kwestii przedmiotu najmu udzieli Kanclerz Marcin Świercz tel. 694 424 253