LOGOPEDIA – studia podyplomowe

Studia Podyplomowe LOGOPEDIA kierowane do osób, posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz innych z przygotowaniem pedagogicznym.
Celem studiów jest nabycie kompetencji i uprawnień logopedy oświatowego lub logopedy. W szczególności wyposażenie w wiedzę i umiejętności: diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy; przygotowania do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci  oraz przezwyciężania trudności w czytaniu i pisaniu; pozawerbalnego komunikowania się; wykorzystywania komputerów w oddziaływaniach logopedycznych; podejmowania współpracy ze środowiskiem – rodziną, opiekunami osób, których dotyczy oddziaływanie logopedyczne, udzielanie pomocy zgodnie ze standardami terapii logopedycznej oraz zasadami etyki zawodowej.

Studia prowadzone w trybie zaocznym trwają 3 lub 4 semestry, w ramach których są realizowane zajęcia dydaktyczne o liczbie godzin: 450 (trzy semestry) – logopeda oświatowy, 620 (cztery semestry) – logopeda. Opłata za semestr wynosi 1300 zł. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu: zjazdy 3-dniowe od piątku do niedzieli. Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej.

Absolwent może podejmować pracę w przedszkolach ogólnodostępnych i specjalnych, szkołach podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych, poradniach specjalistycznych, poradniach logopedycznych, ośrodkach: opiekuńczo-wychowawczych, szkolno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, klinikach i oddziałach szpitalnych leczących dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy.

www.pwsz.glogow.pl

Rekrutacja: mstachowiak@pwsz.glogow.pl

tel. 768320432