Instytut Medyczny

Kierunek i rodzaj rok I rok II rok III
Pielęgniarstwo – stacjonarne – zajęcia teoretyczne  [pobierz] [pobierz] [pobierz]
Pielęgniarstwo – stacjonarne – zajęcia praktyczne [pobierz] [pobierz] [pobierz]
Pielęgniarstwo – stacjonarne – praktyki zawodowe [pobierz] [pobierz] [pobierz]

 

 

Szanowni Państwo,

 

Pracownicy Instytutu Medycznego oraz studenci PWSZ w Głogowie

 

W porozumieniu z Panią Rektor, uprzejmie  informuję, że  zajęcia dydaktyczne w Instytucie Medycznym  od 2.11.2020 r. będą przebiegały w niżej przedstawiony  sposób:

 

  1. Wykłady- zdalnie
  2. Ćwiczenia – zdalnie
  3. Zajęcia praktyczne II rok – stacjonarnie na terenie PWSZ ( sale 110,111,112 lub inne wyznaczone przez Dział Nauczania ) – do czasu przyjęcia studentów przez placówki medyczne przewidziane do praktycznej nauki zawodu. W szczególnych przypadkach istnieje także możliwość przeprowadzenia zajęć w trybie zdalnym po uzgodnieniu z Dyrektorem IM
  4. Zajęcia praktyczne III rok na terenie PWSZ ( sale 109,209 lub inne wyznaczone przez Dział Nauczania)- do czasu przyjęcia studentów przez placówki medyczne przewidziane do praktycznej nauki zawodu. W szczególnych przypadkach istnieje także możliwość przeprowadzenia zajęć w trybie zdalnym po uzgodnieniu z Dyrektorem IM.

Uwaga : wszystkie zajęcia -wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z planem i w czasie rzeczywistym). W przypadku trudności z przeprowadzeniem zajęć zgodnie z planem, uprzejmie proszę o zgłoszenie tego faktu z propozycją innego terminu przeprowadzenia zajęć. Istnieje także możliwość zamiany terminu z innym wykładowcą po wyrażeniu przez niego zgody na zamianę terminu).

 

Uprzejmie informuję, że zdalne nauczenie  może zostać przeprowadzone na  terenie Uczelni także z możliwością wsparcia ze strony pracowników działu IT w zakresie obsługi systemu zdalnego nauczania – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu w godzinach od 8.00 do 15.30 ( z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem). Dla osób prowadzących ćwiczenia, zajęcia praktyczne w trybie zdalnym istnieje  możliwość skorzystania z kamery – dostępna jest w Dziale IT.

 

 

 

Z uwagi na wejście w życie  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, uprzejmie informuję, że istnieje możliwość częściowego zaliczenia praktyk zawodowych ( w określonym przez Rozporządzenie  zakresie). Jest to propozycja dla studentów, którzy zdecydują się na zatrudnienie w podmiotach leczniczych i podmiotach zajmujących się zadaniami sanitarno-epidemiologicznymi. W tym miejscu, pragnę podkreślić, że  oferta zatrudnienia w ramach wolontariatu została przedstawiona przez Prezesa Szpitala w Głogowie, z zapewnieniem opłacenia wszelkich stosownych przy tego typu umowach ubezpieczeniach. Osoby chętne proszę o bezpośrednie zgłaszanie się do szpitala do Działu Kadr, a także przekazanie tej informacji do  PWSZ w Głogowie do sekretariatu Instytutu Medycznego. Prośba związana jest z koniecznością ustalenia sposobu dokumentowania wykonywanych czynności w ramach zatrudnienia, który pozwoli na zaliczenie praktyki zawodowej.

 

Oczywiście zatrudnienie w szpitalu lub innym podmiocie leczniczym, nie zwalnia studenta z uczestnictwa w wykładach, ćwiczeniach i zajęciach praktycznych, co oznacza, że praca może  odbywać się wyłącznie w czasie poza zajęciami w ramach programu studiów.

 

Poniżej podstawa prawna:

Warszawa, dnia 26 października 2020 r. Poz. 1881

ROZPORZĄDZENIE

 

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

 

z dnia 23 października 2020 r.

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

 

Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:

 

  • 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształ-cenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. poz. 1573 oraz z 2020 r. poz. 581 i 885) po § 1b dodaje się § 1c i § 1d w brzmieniu:

„§ 1c. 1. W roku akademickim 2020/2021 studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w § 1, którzy w trakcie tego roku akademickiego wykonywali czynności w ramach zadań realizowa-nych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć prak-tycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności.

 

  1. Uczelnia może zaliczyć część zajęć lub grup zajęć, o których mowa w ust. 1, uwzględniając informacje o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności, o których mowa w ust. 1, zawarte w zaświadczeniu wyda-nym przez podmiot, w którym student wykonywał te czynności.
  • 1d. W roku akademickim 2020/2021 student odbywający studia przygotowujące do wykonywania zawodu, o którym mowa w § 1, może uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć prak-tycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 20% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym kształci się ten student.”.
  • 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek

 

W przypadku pytań dotyczących  wykładów,  ćwiczeń oraz zajęć praktycznych  uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt ze mną tel. 578 572 577 ;  d.milecka@pwsz.glogow.pl

 

Uprzejmie proszę o bieżące śledzenie informacji na stronie internetowej PWSZ z uwagi na możliwość kolejnych zmian w zakresie przebiegu kształcenia w zależności od sytuacji epidemicznej w powiecie głogowskim i w Polsce.

Dziękuję Wszystkim Państwu, Pracownikom Instytutu Medycznego oraz Studentom za wspólne starania na rzecz realizacji procesu dydaktycznego w tak trudnym czasie pandemii.

Z poważaniem,

Dorota Milecka

Dyrektor Instytutu Medycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

tel. 578 572 577

 

 

Rozkład zajęć na czas epidemii
Nazwa kierunku, rok, tryb Nazwa przedmiotu, nazwisko wykładowcy Data i godziny