Rekrutacja uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych – II umowa

OGŁOSZENIE

REKRUTACJA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW

PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH (PPZ)

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt.

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  II UMOWA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ogłasza rekrutację uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych
6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018.

W pilotażowych praktykach zawodowych uczelnianymi opiekunami praktyk zawodowych mogą być nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (Zał. 1).

Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie zamieszczono w tabeli poniżej.

L.p. Kierunek studiów UMOWA II
Rok studiów

Planowana liczba studentów

biorących udział w Projekcie

Planowany termin praktyki

pilotażowej*

1. Finanse i rachunkowość II 5 od 19.03.2018

do 18.09.2018

2. Ekonomia III 3 od 01.03.2018

do 31.08.2018

3. Nowe Media II,III 8 od 01.03.2018

do 31.08.2018

4. Pedagogika II,III 15 od 01.03.2018

do 31.08.2018

5. Metalurgia II,III 6 od 01.03.2018

do 31.08.2018

6. Automatyka i robotyka II,III 5 od 01.03.2018

do 31.08.2018

* dokładne terminy realizacji pilotażowych praktyk zawodowych będą uzgadniane indywidualnie z instytucjami przyjmującymi na pilotażowe praktyki zawodowe

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – załącznik nr 1) należy złożyć w biurze projektów (p.119) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 30 stycznia 2018 r. do godz. 10.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Załączniki

Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów PPZ.

Załącznik 1 – Formularz wniosku nauczyciela akademickiego o udział w projekcie.

Załącznik 2 – Krótki opis projektu