Konkurs Monografie

Wydawnictwo FRSE ogłosiło konkurs dla naukowców i badaczy na najlepsze monografie poświęcone edukacji. Do konkursu można zgłosić publikacje, które powstały w ramach inicjatyw niezwiązanych bezpośrednio z projektami realizowanymi w FRSE. Szczegóły dotyczące przebiegu i nagród zostały opisane w obwieszczeniu i regulaminie konkursu:

obwieszczenie o Konkursie,

regulamin Konkursu Monografie Wydawnictwa FRSE,

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca br., a wyniki zostaną ogłoszone do 30 września br. Cztery najwyżej ocenione prace zostaną wydane nakładem Wydawnictwa FRSE, będą także tłumaczone na język angielski (w wypadku publikacji polskojęzycznych) lub polski (w wypadku anglojęzycznych), a następnie szeroko promowane w otwartych zasobach, m.in. w bazie Crossref, CEEOL, CEON, Google Scholar, Academia.edu. Autorzy otrzymają również honorarium – jego wysokość jest uzależniona od roli i wkładu w powstanie publikacji. Wydawnictwo FRSE znajduje się na liście MEiN, dzięki czemu laureaci będą mogli zaliczyć publikację do dorobku naukowego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Karoliną Kwiatosz (kkwiatosz@frse.org.pl , telefon – 509 009 336).