Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

 

§ 1.

Zapisy ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:

1) cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, zwanej dalej PWSZ w Głogowie lub Uczelnią;

2) lokalizacje usytuowania kamer;

3) zasady zapisu obrazu;

4) zasady udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego.

2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, z siedzibą przy ulicy Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów.

§ 2.

Podstawa prawna

Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Uczelni są następujące przepisy prawne:

1) Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018r., poz. 1668 ze zm., art. 50, ust. 1.);

2) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (T.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, art. 222);

3) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (T.j. Dz.U. 2019, poz. 1302, art. 5a);

4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 – art. 6 ust.1 lit. c).

§ 3

Cel monitoringu

System monitoringu wizyjnego ma na celu

1) zapewnienie bezpieczeństwa studentów, pracowników i innych osób przebywających na  terenie i w budynkach Uczelni,

2) zapewnienie należytego zabezpieczenia mienia Uczelni;

3) umożliwienie ustalenia sprawców czynów zagrażających bezpieczeństwu albo naruszających bezpieczeństwo mienia lub osób;

4) ograniczenie zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu i życiu.

§ 4

Miejsca stosowania monitoringu

1.  Monitoringiem wizyjnym w PWSZ w Głogowie obejmuje się:

1)  części zewnętrzne Uczelni:

–  elewacje budynków A i B,

–  drzwi wejściowe główne,

–  drzwi wejściowe boczne wschodnie,

–  dziedziniec,

–  parking;

2) części wewnętrzne infrastruktury Uczelni:

–  budynek B – na każdym piętrze dwie kamery na korytarzach,

–  budynek A – korytarz przed dziekanatem,

–  budynek A – wejście na główną klatkę schodową,

–  budynek A – biblioteka.

2. W budynkach objętych monitoringiem umieszcza się stosowne oznakowanie oraz informacje o stosowaniu monitoringu wizyjnego:

a) przy wejściu do budynków lub w innym widocznym miejscu umieszcza się znak graficzny oraz informację „Obiekt monitorowany”, w taki sposób aby osoba wchodząca na teren Uczelni została poinformowana o możliwości nagrania jej przez system,

b) na tablicy ogłoszeń (bądź w innym widocznym miejscu) w monitorowanym budynku umieszcza się informację o celach i sposobach stosowania monitoringu wizyjnego (klauzula informacyjna). Informacja stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 5.

Zakres monitoringu

1.  System monitoringu w PWSZ w Głogowie składa się z:

c) kamer rejestrujących obraz rozmieszczonych w miejscach określonych w § 4,

d) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym znajdującego się w Budynku A w piwnicy, Budynku B w piwnicy oraz bibliotece,

e) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń rozmieszczonych w Budynku A w piwnicy, Budynku B w piwnicy oraz bibliotece.

2. Zakres możliwie przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym jednostkę:

a) sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz,

b) marka pojazdu i nr rejestracyjny,

c) czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem,

3. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega wyłącznie obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego.

4. Monitoring wizyjny jest prowadzony całodobowo.

5. Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego nie przekracza 30 dni, licząc od dnia nagrania.

6. Nadzór nad zapisem monitoringu wizyjnego prowadzą pracownicy działu informatycznego.

§ 6.

Wgląd do monitoringu

Wgląd do zapisów monitoringu wizyjnego mają wyłącznie:

1) Administrator Danych Osobowych (Rektor),

2) Inspektor Ochrony Danych,

3) Kierownik Działu Gospodarczego,

4) Administrator Sieci Informatycznej,

5) Informatyk.

§ 7.

Udostępnianie nagrań

1.  Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom działającym na podstawie przepisów prawa w zakresie prowadzonych przez nie czynności wyjaśniających, na ich pisemny wniosek.

2. Nie udostępnia sie nagrań osobom fizycznym, ze względu na możliwość naruszenia praw i wolności innych osób.

3. W przypadku uzasadnionych wniosków uprawnionych organów tj., jeśli nagrania miałyby stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, istnieje możliwość przedłużenia terminu przechowywania nagrań o czas niezbędny do zakończenia postępowania.

4. Organ zainteresowany zabezpieczeniem nagrania z monitoringu wizyjnego na poczet przyszłego postępowania, może złożyć do Rektora PWSZ w Głogowie pisemny wniosek w tej sprawie.

5. Administrator systemów informatycznych sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:

– nr porządkowy kopii,

– okres, którego dotyczy nagranie,

– lokalizacja miejsca nagrania,

– data wykonania kopii,

– dane osoby, która sporządziła kopię.

6. Wykonaną kopię ewidencjonuje się w „Rejestrze kopii nagrań z monitoringu wizyjnego”, który zawiera następujące informacje:

– nr porządkowy kopii,

– okres, którego dotyczy nagranie,

– lokalizacja miejsca nagrania,

– data wykonania kopii,

– dane osoby, która sporządziła kopię

– informacje o wniosku o udostępnienie nagrania (dane wnioskodawcy, nr i data pisma.)

– informacje o przekazaniu kopii nagrania (data i sposób przekazania)

7. Rejestr kopii nagrań z monitoringu wizyjnego PWSZ w Głogowie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

8. Wyżej wymieniony Rejestr prowadzi Administrator Sieci.

§ 8.

Ochrona danych osobowych

1. Administrator spełnia obowiązek wynikający z art. 13 RODO tj. wobec podmiotów danych, których wizerunek został utrwalony za pomocą systemu monitoringu wizyjnego.

2. Powyższy obowiązek informacyjny jest spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej (załącznik nr 1) na stronie internetowej PWSZ w Głogowie oraz wywieszenie w każdym z budynków Uczelni.

3. Osoba, której wizerunek został utrwalony w związku z zapisem monitoringu wizyjnego ma prawo żądania od Administratora danych sprostowania danych, do ograniczenia przetwarzania danych, a w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia.

4. Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem monitoringu wizyjnego prowadzonego w PWSZ w Głogowie oraz do podpisania oświadczenia, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

5. Każdy student przed rozpoczęciem studiów powinien zapoznać się z Regulaminem monitoringu wizyjnego prowadzonego w PWSZ w Głogowie oraz potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem.

§ 9.

Zapisy końcowe

1. Dane osobowe zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom.

Osoby mające wgląd do obrazu rzeczywistego lub nagrań archiwalnych z monitoringu wizyjnego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.