Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych – Żłobek Maluch

Głogów, dnia 25 maja 2018 r.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci korzystających z usług Żłobka Maluch

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Urszulę Rudnik, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rudnik@pwsz.gl,ogow.pl , tel. 76/832 04 20 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) postępowania rekrutacyjnego –  na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego, przez okres 5 lat, od zakończenia postępowania rekrutacyjnego;

b) realizacji umowy na korzystanie z usług Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie –  na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3w związku z art. 6 ust. 1 pkt c) –przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, przez okres 5 lat od zakończenia umowy;

c) promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.

 4.  W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

 5.  Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Dokument w formacie PDF