Potwierdzenie wiedzy technicznej

Dwudziestu czterech studentów Instytutu Politechnicznego uczestniczyło w tym roku  akademickim  w bezpłatnym kursie „Uprawnienia elektryczne do 1 kV (SEP)” .  Jego celem  było przygotowanie uczestników  do obsługi urządzeń , instalacji
i sieci energetycznych o napięciu do 1 kV. Szkolenie zakończyło się egzaminem zdanym pomyślnie przed państwową komisją kwalifikacyjną. Wszyscy uczestniczący w kursie studenci uzyskali uprawnienia elektryczne, potwierdzające posiadaną wiedzę techniczną.
Egzamin nie był łatwy, tym bardziej ambitnym studentom należą się gratulacje.

                                                                                                                                                                           Dr inż. Elżbieta Banaczyk