Informacja o celach, zakresie i sposobach stosowania monitoringu wizyjnego

Informacja o celach, zakresie i sposobach stosowania monitoringu wizyjnego

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie (klauzula informacyjna)

 

1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, tel. 76/ 832 04 20.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Urszulę Rudnik, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rudnik@pwsz.glogow.pl , tel. 76/832 04 20 lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

3. Bezpośredni nadzór nad systemem monitoringu pełni Administrator Sieci, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: administrator@pwsz.glogow.pl , tel. 76/832 04 30.

4. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie monitoring wizyjny prowadzony jest w celu:

– zapewnienia bezpieczeństwa studentów, pracowników i innych osób przebywających na  terenie i w budynkach Uczelni,

– zapewnienia należytego zabezpieczenia mienia Uczelni;

– umożliwienia ustalenia sprawców czynów zagrażających bezpieczeństwu albo naruszających bezpieczeństwo mienia lub osób;

– ograniczenia zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu i życiu.

5. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega wyłącznie obraz.

6. Zakres możliwie przetwarzanych informacji:

– sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz,

– marka pojazdu i nr rejestracyjny,

– czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem.

7. Zapis monitoringu Uczelnia przechowuje przez okres 30 dni od daty nagrania.

8. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom działającym na podstawie przepisów prawa w zakresie prowadzonych przez nie czynności wyjaśniających, na ich pisemny wniosek.

9. Osoba, której wizerunek został utrwalony w związku z zapisem monitoringu wizyjnego ma prawo żądania od Administratora danych sprostowania danych, do ograniczenia przetwarzania danych, a w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia.

10. Osoba, której wizerunek został utrwalony przez monitoring wizyjny, w przypadku naruszenia jej praw i wolności, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Regulamin monitoringu wizyjnego obowiązującego w Państwowej Wyższej Szkole zawodowej w Głogowie znajduje się na stronie internetowej Uczelni: pwsz.glogow.pl