Program studiów

Program studiów II stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzonych w ramach projektu pn. Innowacyjny program kształcenia przyszłych nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na studiach II stopnia, na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ w Głogowie środkiem do zwiększenia ich szans na rynku pracy został zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 109/XIX/19  z dn. 20.09.2019 r. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Załączniki do uchwały Senatu nr 109/XIX/19 z dn. 20.09.2019 r.:

PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA1 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE NA LATA 2019-2021

PLAN STUDIÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 

Sylabusy:

Moduł Przygotowanie w zakresie pedagogiczno-psychologicznym

1_Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej

2_Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej

3_Pedagogika porównawcza

4_Pedagogika_medialna

5_Podstawy edukacji informatycznej dla nauczycieli

6_Pedagogika zdolności

7_Pedagogika Marii Montessori

8_Podstawy psychologii twórczości i treningu myślenia kreatywnego dla nauczycieli

 

Moduł warsztatowy  Multimedia w pracy nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego

1_Warsztaty wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela wczesnej edukacji

2_Warsztaty technologie multimedialne w pracy nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego

3_Warsztaty grafika, film i dźwięk w pracy nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego

 

Moduł specjalnościowy

1_Metodyka posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi

2a_Metodyka edukacji regionalnej

2b_Projektowanie małych form teatralnych

3a_Plan Daltoński w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej

3b_Koncepcja pedagogiczna Celestyna Freineta

4a_Innowacje pedagogiczne wspierające rozwój dziecka

4b_Projektowanie imprez i uroczystości

5a_Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym

5b_Projektowanie ofert prozdrowotnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

6a_Ewaluacja jakości edukacji

6b_Ocenianie kształtujące w klasach I-III szkoły podstawowej

7a_Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej

7b_Metodyka pracy z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi

8_Projektowanie ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz gier i zabaw multimedialnych

 

Moduł  warsztatowy specjalnościowy przedmiotów do wyboru

1a_Warsztaty komunikacja i negocjacja w pracy nauczyciela

1b_Warsztaty kreatywności i improwizacji w edukacji dziecka

2a_Warsztaty edukacja międzykulturowa w przedszkolu i w szkole

2b_Warsztaty projektowanie innowacji pedagogicznych

3a_Warsztaty edukacja dla przedsiębiorczości

3b_Warsztaty organizowanie zajęć w świetlicy szkolnej

4a_Warsztaty filozofowanie dzieci

4b_Warsztaty arteterapia w pracy nauczyciela wczesnej edukacji

5a_Warsztaty etykieta korespondencji w pracy nauczyciela wczesnej edukacji

5b_Warsztaty autoprezentacja i wystąpienia publiczne

6a_Warsztaty socjoterapia w pracy nauczyciela wczesnej edukacji

6b_Warsztaty organizacja zajęć pozalekcyjnych

7a_Warsztaty biblioterapia w pracy nauczyciela wczesnej edukacji

7b_Warsztaty muzykoterapia w pracy nauczyciela wczesnej edukacji

 

Moduł językowy

1_Język obcy

2_Pedagogiczno-psychologiczne podstawy nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej

3a_Metodyka nauczania języka obcego dziecka

3b_ Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej

 

Moduł Przygotowanie pracy dyplomowej

1_Seminarium dyplomowe

 

Moduł Praktyka w przedszkolu i w szkole podstawowej (klasy I-III)

1_Projekt edukacyjny w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej (praktyka śródroczna)

 

Moduł Personalizacja procesu kształcenia nauczycieli z elementami tutoringu

1_Wspieranie osobistego rozwoju studenta w procesie kształcenia metodami tutoringu