Rekrutacja uczestników

Zasady rekrutacji

 

 1. Proces rekrutacji kandydatów na studia trwa do 25.09.2019 r.
 2. Nadzór merytoryczny nad procesem rekrutacji realizowany jest przez Uczelnię.
 3. Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zgodnie z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi.
 4. Uczestnik ubiegający się o udział w projekcie zobowiązany jest do złożenia dokumentów zgodnych z Uchwałą nr 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zamiany uchwały nr 36/VII/18 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020.
 5. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej http://pwsz.glogow.pl/rekrutacja
 6. Wypełniony i podpisany dokument wraz z innymi dokumentami wymienionymi w § 4, należy złożyć bezpośrednio w biurze ds. rekrutacji w PWSZ w Głogowie. Brak podpisania bądź wypełnienia dokumentów, o których mowa powyżej wyklucza możliwość udziału w projekcie.
 7. Odrzucenie zgłoszenia możliwe jest w przypadku, gdy dokumentacja rekrutacyjna została wypełniona w sposób nieczytelny, w innym języku niż język polski lub nie jest kompletna.
 8. Dokumentacja rekrutacyjna złożona po terminie prowadzenia rekrutacji nie podlega rozpatrzeniu.
 9. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje spełnienie warunków formalnych, ocena punktowa wynikająca ze spełnienia kryteriów z § 5 oraz ocena punktowa z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, ocena punktowa podczas egzaminu praktycznego – wyniki z 3 egzaminów wstępnych, na podstawie których zostanie sporządzona lista rankingowa.
 10. Do projektu zakwalifikują się kandydaci z najwyższych miejsc z listy rankingowej. Kolejne osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 11. W przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony, wolne miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
 12. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Innowacyjny program kształcenia przyszłych nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ w Głogowie środkiem na zwiększenie ich szans na rynku pracy”: