Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest dla funduszy unijnych jedną z podstawowych polityk horyzontalnych, obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Ma ona podstawę prawną m.in. w dokumencie „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

W celu przybliżenia informacji na temat sposobów wdrażania powyższej zasady, został opracowany poradnik pn. „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020”. Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

Poradnik stanowi również realizację zapisów dokumentu „Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020”

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

 

Więcej informacji dostępne jest na stronach:

W ramach PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ W PROJEKCIE zakłada się realizację zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa w projekcie na jednakowych zasadach.

BARIERY RÓWNOŚCIOWE: w obszarze interwencji nie występuje nierówność ze względu na płeć i zasięg oddziaływania projektu. Położenie K i M wchodzących w skład grupy docelowej jest takie same, a w projekcie będą podejmowane działania zmierzające do przestrzegania zasad równości K i M, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu te bariery nie pojawiły się.

W zarządzaniu projektem uwzględnione zostaną ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN i zapewnione zostanie, iż osoby zaangażowane w realizację projektu posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie obowiązku przestrzegania w/w zasady i potrafią stosować tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie. Zdobycie niniejszej wiedzy odbędzie się poprzez poinformowanie osób zaangażowanych w realizację projektu na temat możliwości i sposobów zastosowania zasady równości K i M w odniesieniu do projektu, a także wykonywanych obowiązków. Zostanie zapewniona taka organizacja pracy zespołu projektowego, która umożliwi godzenie życia zawodowego z prywatnym (elastyczne godziny pracy, gdy zajdzie taka potrzeba).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z  FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020

 

 AGENDA DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020